Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia

„Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia” obejmuje swym zasięgiem grzbietowe partie wzniesień gór Grabiny i Dalni wraz z ich południowymi zboczami, położony jest po zachodniej stronie Karczówki. Grabina i Dalnia to góry Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie południowo – zachodniej części Kielc.

„Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia” to teren wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym oraz krajoznawczo – turystycznym. Występują tu rzadkie siedliska przyrodnicze, w tym unikatowe zespoły muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych. Zachowały się tu podlegające ochronie cenne gatunki fauny i flory, np. modraszek wikrama (Pseudophilotes vicrama), przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), siodlarka stepowa (Ephippiger ephippiger), paź żeglarz (Iphiclides podalirus) oraz goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata). Rejon ten charakteryzuje się cennymi stanowiskami geologicznymi. Na uwagę zasługują odsłonięcia skał paleozoicznych z ważnymi elementami rzeźby krasowej oraz bogatym zespołem skamieniałości: trylobitów, liliowców, koralowców, ramienionogów i głowonogów. Udokumentowano tu nowe gatunki fauny, dotychczas w świecie nie notowane, które otrzymały nazwy związane z lokalizacją na tym terenie np. Globusia dalniana, Emmonsia dalniae.

W obrębie wapieni występujących na Grabinie i Dalni, stwierdzono występowanie „żył neptunicznych” zbudowanych ze skał karbonu, co pozwala odtworzyć przebieg procesów sedymentacji w zbiornikach morskich: górnodewońskim i karbońskim. Na terenie tym odkryte zostały relikty staropolskiego górnictwa kruszcowego, szeroko rozwiniętego w rejonie Karczówka – Grabina – Dalnia w okresie średniowiecza. Pozostałości po dawnym górnictwie kruszcowym zachowały się do dziś w postaci licznych szpar i szybów pogórniczych. Na uwagę zasługuje tzw. Szyb Św. Barbary, zlokalizowany na południowym zboczu Grabiny, stanowiący pozostałość po dawnej kopalni rud ołowiu, eksploatowanej w późniejszym okresie, tj. na przełomie XIX i XX wieku oraz w czasie I wojny światowej. Spotykamy tu również pozostałości dawnego górnictwa skalnego zachowane w postaci kamieniołomu po dawnej kopalni odkrywkowej „Czarnów”. Teren ten charakteryzuje się niepowtarzalnymi walorami krajobrazowymi, a kulminacje wzniesień Grabiny i Dalni, są doskonałym punktem widokowym, umożliwiającym wgląd w krajobraz Miasta oraz w panoramę wzgórz we wszystkich kierunkach, w tym na Pasmo Dymińskie, Posłowickie, Zgórskie, Przedborskie, Świnią Górę, Perzową Górę, Pasmo Oblęgorskie i Masłowskie.

Posted in Przyroda, Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe and tagged .

Dodaj komentarz